2019-10-24

Delårsrapport: Tertial 2 2019


Information om verksamheten

APP Fastigheter-koncernen förvärvar, äger, utvecklar och förvaltar fastigheter huvudsakligen i Växjö. APP förvärvade första förvaltningsfastigheten 2015, per 31 augusti 2019 uppgår uthyrningsbar yta till 120 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 90 mSEK och ett totalt fastighetsvärde över 1,1 md SEK. I fastighetsbeståndet ingår kommersiella fastigheter med kontor, affärslokaler, industrier, samhällsfastigheter samt hyresrätter. Vi anser att fastigheterna ligger på attraktiva fastighetslägen och att vi har stabila hyresgäster med långsiktiga hyresavtal.

Utfall tertial 2

Under tertial 2 (T2) förvärvades fastigheten Deltat 4 från KF Göta där säljaren driver Stora Coop på Norremark. I samband med tillträdet ingick KF Göta ett 12 årigt hyresavtal. Samma dag som förvärvet av KF Göta genomfördes stängdes APP Fastigheters första fastighetsförsäljning, då vi sålde en 3D fastighet i ICON Växjö till Stenvalvet. Båda dessa affärer har påverkat resultatet positivt för perioden. Vi kommer fortsatt vara aktiva på transaktionsmarknaden i Växjö, främst på förvärvssidan men vi kommer även genomföra försäljningar när tillfälle och köpeskilling är rätt. Per utgången av T2 förvaltar vi 16 stycken fastigheter i Växjö av totalt 18 stycken fastigheter i beståndet, samtliga på starka fastighetslägen. Under tertialet stängde vi även hyresavtal med Cramo som kommer hyra hela fastigheten där Aga Gas tidigare varit hyresgäst. Hyresgästanpassningen påbörjas under T3 och slutförs i slutet av T1 2020.

Finansiellt utfall 1 januari – 31 augusti 2019 i sammandrag

APP Fastigheter-koncernen går väldigt starkt. Vi arbetar aktivt med befintliga fastigheter och genomför hyresgästanpassningar med förlängning av hyresavtal. Det dagliga arbetet med driftnettooptimering visar resultat månad för månad. För perioden 1 januari till 31 augusti har värdeutvecklingen i fastighetsportföljen och periodresultat överträffat budget. Jag kan redan nu säga att APP Fastigheter kommer göra sitt bästa år någonsin när vi stänger årsbokslutet 2019. Det är även glädjande att delge att vi inte ser några farhågor för reducerat driftnetto för kommande tertial och vi ser positivt på utvecklingen under 2020.

Fokus för tertial 3

Under T3 kommer APP Fastigheters fokus vara förädling av befintliga fastigheter samt förvärv av intressanta fastigheter som stärker och kompletterar befintligt fastighetsbestånd. Det finns flertalet investeringsmöjligheter i ägda fastigheter som kommer genomföras löpande tillsammans med befintliga och nya hyresgäster. Ett antal parallella processer med befintliga och nya hyresgäster pågår och vi kommer under T3 arbeta för att stänga hyresavtal för att påbörja hyresgästanpassning under T1 2020.

Anders Svensson
Koncernchef

picture_as_pdfDelårsrapport: Tertial 2 2019 (pdf)